Intervencijski plan Grada Benkovac

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

www.strukturnifondovi.hr

Opis projekta: Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima (u nastavku teksta: Program) program je koji, koristeći sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova), provode Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS).

Sporazum o provedbi Intervencijskog plana Grada Benkovca potpisan 16.svibnja 2017. godine između Grada Benkovca, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

Ukupna vrijednost projekata unutar Intervencijskoga plana iznosi 25.000.000,00 EURA. Nositelji projekata su Grad Benkovac(10), Vodovod i odvodnja Benkovac (1) i Zavičajni muzej Benkovac (1).

Izvori financiranja: 85% sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj, 15 % Nacionalna sredstava (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Grad Benkovac).

Najviša stopa sufinanciranja za projekte koje provodi Ministarstvo rada i mirovinskog sustava iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a), dok će se obvezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Projekt se provodi i financira u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Intervencijskim planom definirana je vizija: Grad Benkovac ugodan je za življenje, poduzetnicima prilika za ulaganje, a turistima privlačan za posjećivanje.

Razvojni ciljevi:

Kako bi radio prema postizanju definirane vizije Grad Benkovac radit će na ostvarenju 3 razvojna cilja koja predstavljaju 3 osnovna stupa održivog razvoja:

Prostor

RC1: Iskoristiti potencijal prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa

Društvo

RC2: Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice te podići životni standard građana

Gospodarstvo

RC3: Povećati kapacitete na području Grada Benkovca za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, prerađivačke djelatnosti, trgovinu i održivi turizam